EL elektriturg sai tuleviku raamistiku

Süsteemihaldurite maailmas juba aastaid kõneainet pakkunud uute üle-euroopaliste võrgukoodide teema jõudis äsja esimese märkimisväärse verstapostini – EL-i liikmesriigid kiitsid heaks ühtse siseturu arendamisel suure tähtsusega võrgukoodi võimsuste jaotamisest ja ülekoormuse juhtimisest (Capacity Allocation and Congestion Management – CACM).

Töö CACM kallal on käinud üle kolme aasta ning sellesse on olnud kaasatud sadu energiasektori, regulaatorite, süsteemihaldurite, ENTSO-E, liikmesriikide ning Euroopa Komisjoni eksperte. Lõplikuks jõustumiseks peab võrgukood saama heakskiidu ka Euroopa Parlamendilt ja Euroopa Nõukogult.

Reedel EL-i liikmesriikide kokku lepitud CACM loob eeldused ühtse ja hästi toimiva päev-ette ja päevasisese elektri siseturu tekkeks Euroopas. Selleks pannakse paika tegevuskava ühtsete reeglite järk-järguliseks rakendamiseks piiriülesel kaubandusel. CACM annab selgelt ette etapid, mida täites jõutakse kogu Euroopas ühiste põhimõtete ja metoodikate rakendamiseni. Samuti käsitleb võrgukood praktiliselt esimest korda füüsilise energiaga tegelevate energiabörside tegevust.

Võrgukood on kõikidele liikmesriikidele kohustuslik. Suuri ja põhimõttelisi muutusi see Eesti puhul koheselt kaasa ei too. Peame aastaks 2020 koos ülejäänud Euroopaga rakendama ülekandevõimsuste arvutamisel ja jaotamisel füüsiliste energiavoogude põhist (flow based) metoodikat, mille osas analüüsi peame aga alustama koheselt. Praegu toimub võimsuste arvutamine süsteemivahelistel liinidel mõlema süsteemihalduri poolt eraldi, kusjuures arvestatakse eelkõige oma süsteemi mõjutavaid tegureid. Turule kasutamiseks antakse alati väikseim arvutatud võimsus. Füüsiliste energiavoogude põhisele arvutusmudelile üleminek nõuab aga ühise arvutusmudeli olemasolu ja kasutamist kõigi süsteemihaldurite poolt.

CACM-i näol on tegu vaid esimese EL-i liikmesriikide heakskiidu saanud võrgukoodiga. Lähematel aastatel peaks küpseks saama hulk võrgukoode, mis puudutavad valdkondi alates ühendustest  ja süsteemi juhtimisest kuni turgudeni. Rohkem infot võrgukoodide kohta leiab ENTSO-E kodulehelt.

This entry was posted in Energeetika. Bookmark the permalink.

Comments are closed.