EstLink 2 lubadega kõik korras

Äripäev on võtnud kirjutada EstLink 2 ühenduse mereosa ehituse ehitus- ja kasutuslubadest. Võin kinnitada, et Elering on teinud kõik kõige paremate kavatsuste ja hoolsusega, mitte midagi rikkudes või varjates. Elering ja Fingrid on teostanud EstLink 2 projekti parima teadmise ja kõigi nõuete kohaselt, mis on taganud EstLink 2 ühendusele EL-i 100 miljoni eurose kaasfinantseerimise ja on toonud sellel aastal Eesti tarbijale ca 37 miljonit eurot kasu läbi madalama elektrihinna. Kellelgi pole ka vastavasisulisi pretensioone EstLink 2 projekteerimise ja ehitustegevuse käigus olnud.

Ehitasime EstLink 2 mereosa vee erikasutusloa alusel. Tõlgendus, et merekaabli ehituseks oli vastavalt muutunud veeseadusele tarvis taotleda täiendavalt ka ehitusluba, tekkis alles sellel aastal. Et oma tegevus muutunud seadusandluse uue tõlgendusega vastavusse viia, esitas Elering sellel aastal taotluse ehitusloa saamiseks ning Tehnilise Järelevalve Amet loa ka selle aasta 17. juulil väljastas.

EstLink 2 merekaabli osa kasutusluba ei ole Elering seni taotlenud. Oleme taotluse esitamist teadlikult edasi lükanud, kuna veel selle aasta juulis toimusid EstLink 2 ehitusega seotud tööd – merekaabli süvistamine Eesti rannikumeres – ning Elering pole töövõtjalt seni saanud lõplikku teostusdokumentatsiooni. Soovime kasutusloa taotlemiseks ehitusprojekti sisuliselt  lõpetada.

EstLink 2 kasutusloast olulisem on EstLink 2 tehnilise kontrolli akt ja nõuetekohasuse tunnistus, mis väljastati kaabelliinile 16.09.2013. Kasutusloa taotluse esitame niipea kui oleme Nexansi dokumentatsiooni ametlikult vastu võtnud. Vastavalt ehitusseadusele on vajalik kasutusluba taotleda ehitusega lõpetamisel. Ehitamist käsitleme lõpetatuks siis, kui teostusdokumentatsioon on esitatud. Seega ei saagi me veel kasutusluba taotleda.

Tehniliselt on EstLink 2 valmis ja vastu võetud. Juriidiliselt ja lepinguliselt toimub endiselt meie töövõtjate poolt lepingute täitmine – vastavalt üleandmis-vastuvõtu aktides fikseeritud tingimustele. Hetkel toimub nii lepingus fikseeritud tööde teostamine (mis pididki vastavalt kokkuleppele valmima peale ühenduse vastuvõtmist) kui vaegtööde tegemine.

Lisan veelkord ülevaate lubade menetlusest ja tegevustest, mis olid EstLink 2 mereosa ehituseks vajalikud.

  1. Vastavalt veeseadusele vajas avaliku veekogu koormamine kaabelliiniga Vabariigi Valitsuse nõusolekut ning VV vastava korralduse ka nõusoleku andis. VV-le esitati kõik vajalikud lähteandmed, kaabelliini asukoht ning esialgsed koordinaadid. Lisaks esitati ka trassivaliku projekt. Vabariigi Valitsuses on teatavasti esindatud kõik ministeeriumid.
  2. Lisaks teostas Elering ka mahuka merepõhjauuringu ning nii uuringu kui trassivaliku käigus toimus kirjavahetus nii Siseministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Veeteede Ameti kui ka Muinsuskaitseametiga. Kõikide osapoolte seisukohtadega on Elering arvestanud ning kogu kirjavahetus on meil olemas. Olulisi märkusi ei esitanud ükski osapool.
  3. Vastavalt veeseadusele taotles ja sai Elering seejärel ka vee erikasutusloa Keskkonnaministeeriumilt. Taotlust täiendati ministeeriumi palvel korduvalt ning muuhulgas esitati nii kasutatav tehnoloogia, tööde teostamise aeg ning keskkonnamõjude hindamise käigus teostatud kaabelliini mereosa ekspertiis.
  4. Merekaabli ehitust puudutava tehnilise dokumentatsiooni koostas kaabli ehitaja Nexans, kelle pädevuses me ei ole kahelnud.
This entry was posted in Energeetika. Bookmark the permalink.

Comments are closed.