Euroopa Komisjon: energia olgu vabaturu kaup

Teatavasti seisab meil ees  2013. aastal elektrituru avamine kõikidele tarbijatele. Sellega seoses üks üldiselt õigeid seisukohti ja turumajandust energia vallas toetav Euroopa Komisjoni Energia ja Transpordi peadirektoraadi pressiteade, mis käsitleb Itaalias, Poolas ja Rumeenias energia lõpptarbijatele rakendatud hinna reguleerimisskeeme. Originaalis saab seda lugeda siit http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/414&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Nimelt on Euroopa Komisjon teinud avalduse, milles soovitas eeltoodud riikidel tungivalt viia nende lõpptarbijate hinnaregulatsioon vastavusse EL seadusandlusega. „Euroopa Liidu õigus elektriturgude osas näeb ette, et hind tekib eelkõige nõudluse ja pakkumise vahekorras. Riigi poolt kehtestatud administratiivsed elektrihinnad seavad tõkkeid uutele turule siseneda soovijatele  ja sellega jäävad tarbijad ilma võimalusest valida turul parim pakkuja.“

Euroopa Komisjon andis liikmesriikidele oma seadusandliku kohustuse täitmiseks kaks kuud, viidates võimalusele pöörduda selles küsimuses Euroopa Kohtusse.

„Vastavalt Euroopa Liidu energia siseturu reeglitele peab kõikidel energiaettevõtetel olema võimalus pakkuda  oma teenuseid vabas hinnakonkurentsis kõikides EL liikmesriikides. Reguleeritud hinnad moonutavad elektrituru toimimist, need ei peegelda turu reaalseid vajadusi ning tõkestavad vaba konkurentsi ja turgude integreerimist. Tagajärjeks on ühe ettevõtte monopoolne seisund, mis varem või hiljem viib välja kas alainvesteerimiseni või ebavajalikult kõrgete hindadeni.“

Ja edasi mõte EK pressiteatest, mis on veidi vastuolulisem, sest energiapoliitikaga ei peaks pretendeerima sotsiaalpoliitika eesmärkide saavutamisele. Kui inimesed, mis tahes põhjustel ei tule endaga toime siis on selleks sobilikud vajaduste põhised rahas makstavad toimetulekutoetused. Igasugused erandid näiteks sotsiaalelektri näol on sotsiaal-majanduslikult kõige ebaefektiivsemad soovitud eesmärgi suhtes.

„Siiski näeb EL reeglistik ette, et väga erandlikel juhtudel olukorras, kui nn „ohustatud tarbijagruppe“ tuleb kaitsta, võib reguleeritud energiahinna kehtestada. Sellisel juhul peavad meetmed olema täpselt määratletud vaid nendele tarbijagruppide, kes seda kõige enam vajavad. Samuti peavad need meetmed olema ajaliselt piiritletud ja samal ajal tagama Euroopa Liidu energiaettevõtetele ligipääsu rahvuslikule turule ja tarbijatele.“

Komisjon leiab, et tavatarbijatele hetkel kehtivad reeglid Itaalias, Poolas ja Rumeenias ei ole vastavuses ülaltoodud põhimõtetega ning rikuvad tarbija valikuvabadust. Itaalia osas viitas komisjon puudujääkidele elektrihinna reguleerituse osas, Poolas gaasiturule vaba ligipääsu loomise ning Rumeenias elektriuru ja gaasihinna reguleerituse osas.

This entry was posted in Rahandus-majandus. Bookmark the permalink.

Comments are closed.