Elu on sinu valikute summa (Albert Camus) ehk 10 aastat valikuid Eleringis

Nendel päevadel, täpsemalt küll 27.jaanuaril möödus 10 aastat hetkest, mil Elering ostis ennast 3,2 miljardi krooni eest „vabaks“ Eesti Energia kontsernist.

See on olnud suur privileeg töötada ettevõttes, mille tähendus on nii selge – hoida Eesti inimeste kodudes tuled põlemas ja toad soojad. Ja järgmisel viiel aastal teha seda olukorras, kus lülitame ennast ümber koostööst Venemaa elektrisüsteemiga koostööle Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga, toetades samas Eesti ja Euroopa Liidu kliimapoliitika eesmärkide saavutamist.

Aga enne, kui läheme uute väljakutsete juurde, panime ER10 valguses kirja need otsused ja valikud, mis on omanud mõju ja tähendust Eleringi 10.aastasele teekonnale.  

 

2009 aasta otsused ja valikud

Kas eraldada süsteemihaldur Eesti Energiast koos võrguga või ilma?

 • Otsus eraldada elektri süsteemihaldur Eesti Energiast koos 110-330 kV elektrivõrguga.
 • Nimetada Eleringi juhatuse esimeheks Taavi Veskimägi ja juhatuse liikmeteks Peep Soone ja Kalle Kilk.
 • Elering ostab 3,2 miljardi Eesti krooni eest elektri põhivõrgu Eesti Energialt, mis muuhulgas aitab Eesti riigil saavutada Euroopa Rahaliiduga liitumise tingimused ja võtta kasutusele euro.

Kuidas tagada Euroopa Liidu kolmanda energiapaketi ellurakendamine Eestis ja Euroopas?

 • Üleeuroopalise ühise elektri süsteemihaldurite organisatsiooni ENTSO-E asutamine ja Eleringi liitumine ENTSO-E-ga realiseerimaks visiooni ühte turg, ühtne võrk üle Euroopa.

 

2010 aasta otsused ja valikud

Kas Eesti elektri varustuskindlus tagada ametkondlikult reguleeritud hinnaga või osana Põhja-Balti ühtsest avatud konkurentsiturust?

 • Kommertsprojektina rajatud EstLink 1 turu käsutusse andmine.
 • Elektrituru avamine suurtarbijatele.
 • Nord Pool Spot elektribörsi Eesti hinnapiirkonna käivitamine.
 • Soovitus MKM-ile: Auvere ehitamine pole varustuskindluse seisukohast vajalik.
 • Lepingu sõlmimine EstLink 2 rajamiseks.
 • Elektrituru arendamise nõukoja loomine.

Kuidas kindlustada tugeva 330 kV põhivõrgu ringi olemasolu terves Eestis?

 • Lepingu sõlmimine Tartu-Viljandi-Sindi õhuliini rajamiseks.

 

2011 aasta otsused ja valikud

Kas ehitada elektrisüsteemi, sh EstLink 2 ühenduse turvaliseks toimimiseks avariireservid Eestisse või jätkata reservi ostmist teenusena Läti Latvenergolt?

 • Otsus avariireservjaamade ehituseks Eestisse ja ehituslepingu sõlmimine jaamade ehitamiseks Kiisa lähistele.

Kas jätkata ainult pangalaenudega või korraldada osaliselt investeeringute finantseerimine läbi võlakirjaemissiooni?

 • Eleringi finantseerimine osaliselt võlaga ja võlakirjade noteerimine Londoni börsil.
 • A3 krediidireiting Moody’selt (kõrgeim ettevõte reiting Balti riikides).

Kas jätkata liinikoridoride puhastamist tavapärases tempos või teha forsseeritult kõik liinikoridorid puhtaks ohtlikest puudest ja viia õigesse gabariiti, tagamaks tarbijate parem varustuskindlus?

 • „Liinid puuvabaks“ programmi käivitamine põhivõrgu rikkelisuse kiireks vähenemiseks.

Milline on parim äriühingu vorm Eleringi eesmärkide saavutamiseks?

 • Eleringi ümberkujundamine aktsiaseltsiks.

Milline on Eleringi ambitsioon osaleda üleeuroopalises elektrivõrgu ja turu korralduse  kujundamises?

 • Taavi Veskimägi valimine ENTSO-E juhatusse.

Kas maagaasil on tulevikus koht Eesti energiaportfellis?

 • Kontseptsiooni loomine, kuidas korrata elektrituru avamise edulugu Eesti gaasimajanduses, mille eeldus on sõltumatu maagaasi süsteemihalduri ja ülekandevõrgu olemasolu.
 • Visiooni loomine Eleringist kui Eesti elektri- ja gaasisüsteemi ühendsüsteemihaldurist.

 

2012 aasta otsused ja valikud

Kas Tallinnas-Tartus viia 110 kV õhuliinid visuaalse reostuse vähendamiseks ja linnaruumi avamiseks maa alla?

 • Programmi käivitamine „Õhuliinid kaablisse suurlinnades“. Esimesena ehitatakse ümber Veskimetsa-Järve õhuliin Tallinnas.

 

2013 aasta otsused ja valikud

Kas kaotada kõigile tarbija rühmadele reguleeritud hinnad ja viia tarbijad täielikult avatud konkurentsiturule?

 • Elektri jaeturu täielik avamine konkurentsile.
 • Tarbijate energiaandmeid koondava ja lihtsat müüja vahetust võimaldava IT-lahenduse ehk Andmelao loomine.
 • Kommertsprojektina rajatud EstLink 1 ostmine Eesti Energia, Latvenergo, Lietuvos Energija, Pohjolan Voima ja Helsingin Energia käest.

Kuidas saavutada olukord, et elektrikaubandus EL-i liikmesriikide sees omaks eelist kaubandusele kolmandate riikidega?

 • Piiriüleste ülekandevõimuste jaotamise uus süsteem, mis eelistab EL sisest kaubandust kaubandusele kolmandate riikidega.
 • Kogu Eesti-Läti ülekandevõimsuse andmine turu kasutusse.

 

2014 aasta otsused ja valikud

Kas Elering on piisavalt sõltumatu, et saada elektri süsteemihalduriks?

 • Lõpetati Eesti Energia ja Eleringi omandiline eraldamine, viies Eesti Energia aktsiate valitsemise Majandus- ja  kommunikatsiooniministeeriumi omandusest Rahandusministeeriumi omandusse. Konkurentsiamet kinnitas koostöös Euroopa Komisjoniga Eleringi vastavust Euroopa Liidu regulatsioonidest tulenevatele nõuetele ning andis ettevõttele õiguse tegutseda põhivõrguettevõtjast elektrisüsteemihaldurina Eestis.

Kas võtta gaasi ülekandevõrk riigi kontrolli alla, tagades seeläbi gaasituru avamise ja reaalse konkurentsi tekke või mitte sekkuda omandisuhetesse ja jätta gaasisüsteem ja -turg suuresti Gazpromi meelevalda?

 • Lepingu sõlmimine Fortumiga enamusosaluse ostmiseks Eesti gaasi ülekandevõrgu ettevõttes.
 • Gaasi impordi algus Leedust.
 • EstLink 2 valmimine ja Eesti muutumine osaks Põhjamaade ühtsest elektri hulgiturust.

Kas tagada kõikidele tarbijatele vaba juurdepääs oma andmetele ja võimalus nende andmete põhjal paremate elektri müügipakkumiste saamiseks?

 • Estfeedi energiaandmete vahetuse platvormi arendusprojekti käivitamine.
 • Avariireservelektrijaamade lõplik valminime.
 • Tartu-Viljandi-Sindi 330/110 kV liini valmimine.

Kuidas parandada elektrituru, sh taastuvenergia kaubanduse piiriülest toimimist?

 • Elektri päritolutunnistuste piiriülest kauplemist võimaldava infosüsteemi käivitamine.

 

2015 aasta otsused ja valikud

 • Gaasi ülekandevõrgu enamusosaluse omandamine ja juhtimiskontrolli saavutamine. Gazpromi ja Itera osaluse ost gaasi ülekandevõrgus. Väikeaktsionäride väljaost ja täisosaluse saavutamine.

Kas jätkata elektri ja gaasi ülekandevõrkude opereerimist eraldi ettevõtetega või ühendada kaks tegevust ühte ettevõttesse?

 • Gaasi ülekandevõrgu tihedam integreerimine Eleringiga, Elering Gaas AS-i ärinime kasutuselevõtt, gaasivaldkonna tütarfirmade ühendamine ja ühendsüsteemihalduri loomine.

Mida teha lapsekingades gaasituru arendamiseks ja kuidas tagada turuosaliste kaasatus?

 • Gaasituru nõukoja käivitamine.

Kuidas tagada gaasituru piisav maht tarbimise languse olukorras? Kas jätkata riigipõhiste turgude arendamist või ühendada Balti riigid ja Soome üheks piirkondlikuks turuks?

 • Eesti-Soome gaasiühenduse projekti Balticconnector tugevalt lauale võtmine.
 • Rahastamisleppe sõlmimine Euroopa Komisjoniga Balticconnectori uuringute teostamiseks.
 • Eesmärgi seadmine käivitada regionaalne gaasiturg 2020. aastal.

Kuidas vabaneda ülekandevõimsuste puudujäägist Eesti-Läti piiril?

 • Rahastamisleppe sõlmimine Euroopa Komisjoniga Eesti-Läti kolmanda elektriühenduse rajamiseks.

Kuidas suurendada taastuvenergia tootjate rahulolu toetuste taotlemisel?

 • Taastuvenergia toetuste taotlemise elektroonilise süsteemi kasutuselevõtt.

Kuidas parandada Lääne-Eesti suursaarte varustuskindlust?

 • Programmi „Saarte elektrivarustuskindluse parandamine“ käivitamine. Mandri ja Muhu saare vahele paigaldati esimene kaasaegne elektri merekaabel, mis on ligi 30 miljonit maksva saarte varustuskindluse programmi esimene suurinvesteering.
 • Moody’s tõstis Eleringi krediidireitingu tasemel A2.
 • Balticconnectori rahastamistaotluse esitamine Euroopa Komisjonile koostöös soome osapoole BCOY-ga.

 

2016 aasta otsused ja valikud

Kuidas teostada Balticconnectori projekt, mis suurendab Eleringi varade mahtu ca kolm korda viisil, et see oleks vastuvõetav Eesti gaasitarbijatele?

 • Euroopa Komisjoni otsus rahastada Balticconnectori klastri ehitust enam kui 200 miljoni euroga.
 • Balticconnectori rahastamislepingu sõlmimine Euroopa Komisjoniga.
 • Lepingu sõlmimine Baltic Connector OY-ga Balticconnectori rajamiseks.

Kas (energia)taristu peab olema ilmetu ja kole? Kuidas parandada taristu mõju loodus- ja elukeskkonnale?

 • Disainmasti konkursi läbiviimine.

Kuidas muuta liitumine elektrivõrguga lihtsamaks ja kiiremaks?

 • Liitumiste kliendiportaali käivitamine.

Kuidas muuta elektri lõpptarbijate elu mugavamaks olukorras, kus avatud turul ostab tarbija elektrit ja võrguteenust erinevate lepingute alusel?

 • Elektri ja võrguteenuse ühisarve võimaluse väljatöötamine ja turuletoomine.
 • Liinikoridoride hoolduse intensiivistamise selgete tulemuste ilmnemine läbi rikete arvu järsu languse.

 

2017. aasta otsused ja valikud

Kuidas jõuda gaasiturul sama efektiivse tarnija vahetuseni ja luua võimalus ühtseks elektri- ja gaasiarveks?

 • Analoogselt elektriturule gaasi Andmelao käivitamine. E-eleringi käivitamine energiaturu arendamise järgmise etapina.

Kuidas tagada gaasikaubanduse aktiivsus ja läbipaistvus?

 • Gaasibörsi Eesti hinnapiirkonna käivitamine.
 • Balti gaasisüsteemi haldurid AB Amber Grid Leedust, Conexus Baltic Grid AS Lätist ja Elering AS sõlmisid lepingud, mille kohaselt hakkab riikidevahelise ülekandevõimsuse jaotamine toimuma samaaegselt gaasi ostu-müügitehingutega.
 • Lepingu sõlmimine Eesti-Läti kolmanda elektriühenduse ehituseks.

Kuidas Elering saab aidata riigil saavutada transpordisektori taastuvenergia eesmärki ja leida rohegaasile uusi rakendusi majanduses?

 • Elering sõlmis lepingu MKM-iga biometaani toetusskeemi rakendamiseks.
 • Elering kehtestas esimest korda gaasi ülekandevõrguga liitumise tingimused.
 • Gaasi päritolutunnistuse süsteemi loomine

Kuidas saavutada parem sünergia elektri ja gaasi valdkondade vahel? Kuidas tagada juhtimiskeskuse kõrgem turvatase?

 • Eleringi uue peahoone valmimine.

Kuidas tagada eelkõige liitumiste klientidele parem teenus, saavutamaks kiiremat ja odavamat liitumist elektrivõrguga?

 • Liitumiste ja võrguteenuste nõukoja ellukutsumine.

 

2018. aasta otsused ja valikud

Kuidas leida võimalusi elektrikaubanduse kulude vähendamine Baltikumis?

 • Lisaks ühtsele kolme Balti riiki hõlmavale bilansiportfellile käivitus Balti riikide ühine bilansiturg koos aktiivse ebabilansi juhtimisega Venemaa elektrisüsteemi suhtes.
 • Võeti töösse uus elektrisüsteemi juhtimise infosüsteem SCADA.
 • Lepingu sõlmimine Balticconnectori Eesti maismaaosade ja meretoru ehituseks.

Milline on parim lahendus suurinvesteeringute rahastuse tagamiseks 2011. aastal emiteeritud eurovõlakirjade lunastamise järel?

 • Võlakirjade üliedukas refinantseerimine kupongiga 0,875 protsenti.

Kuidas luua potentsiaalsetele investoritele suurem selgus elektri ülekandevõrguga liitumise võimaluste osas erinevates alajaamades?

 • Elering töötas välja ja käivitas interaktiivse kaardirakenduse vabade liitumisvõimsuste näitamiseks elektri ülekandevõrgu alajaamades, mis annab liitumisprotsessis ajalist kokkuhoidu nii liitujale kui Eleringile.
 • Elering pälvis aasta riskijuhi auhinna ja statistikaamet nimetas ettevõtte aasta koostööpartneriks.

Kuidas saavutada sünkroniseerimise eesmärk väga kiires tempos 2025. aasta lõpuks viisil, mis ei koormaks tarbijat kõrgema võrguteenuse hinnaga?

 • Balti riikide ja Poola süsteemihaldurid esitasid ametliku taotluse liitumiseks Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga.
 • Sünkroniseerimise investeeringute esimese etapi rahastamistaotluse esitamine.
 • Sünkroniseerimise ümarlaua ellukutsumine.
 • Algas Eesti-Läti kolmanda elektriühenduse ehitustegevus.

2019. aasta otsused ja valikud

Kas luua kiirendatult kolme riigi baasil ühine senisest konkurentsitihedam ja läbipaistev turg?

 • Elering sõlmis kokkuleppe Soome ja Läti gaasi süsteemihalduritega ühise Soome-Eesti-Läti gaasituru loomiseks alates 2020. aasta algusest.
 • Elering sõlmib Euroopa Komisjoniga 140-miljonilise sünkroniseerimise rahastamisleppe.

Kuidas kiirendada elektri ülekandevõrgus liitumispunktide rajamist uutele liitujatele?

 • Elektri liitumispunktide ehitamiseks vajalike seadmete ost ja ehitajate valimine, et kiirendada standardsete liitumispunktide ehitamist ülekandevõrguga liitujatele ja rajada uusi kompaktalajaamu.

Kuidas teadvustada paremini Eleringi vajadust lisaks omanikule, klientidele ja töötajatele tõsta enda panust ühiskonnas laiemalt?

 • Vastutustundliku ettevõtluse konkursil osalemine, mille tulemusel pälvis Elering kuldmärgise.
 • Eesti-Soome gaasiühenduse Balticconnector mereosa paigaldustööd.
 • Elering allkirjastas liitumislepingu koos tehniliste tingimuste lisaga Eesti ja teiste Balti riikide elektrisüsteemi ühendamiseks Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga.
 • Väikeses väinas valmis Muhu-Orissaare merekaabel, mis tõstab Saaremaa ja Hiiumaa elektri varustuskindlust.

Kuidas tõsta Eleringi rahvusvahelist mainet ja nähtavust?

 • Elering valiti parimaks ülekandevõrgu brändiks rahvusvahelisel energiasektori konkursil CHARGE AWARDS 2019, edastades oma kategoorias Suurbritannia National Grid ESOt ja Sloveenia ELESit.

Kuidas võtta välja maksimaalne väärtus Eleringi loodud energiaandmete vahendamise lahendusest Estfeed?

 • Elering allkirjastas koos Hispaania, Prantsusmaa, Taani, Soome, Poola, Leedu ja Hollandi võrguoperaatoritega ühiste kavatsuste protokolli, mille raames alustatakse koostööd, et välja töötada põhimõtted ja tehnilised lahendused, kuidas omaniku nõusolekul ja riigipiiride üleselt energiaandmeid turvaliselt jagada energiamüügiga tegelevatele ettevõtetele ning uutele nutikatele energiateenustele.

 

2020 aasta otsused ja valikud

 • Aasta algusest käivitus Soome-Eesti-Läti ühine gaasiturg.
 • Eleringi 10. sünnipäev 🙂

 

This entry was posted in Energeetika. Bookmark the permalink.

Comments are closed.