Taastuvenergia turupõhine tulevik

Euroopa Komisjoni asepresident Joaquín Almunia pidas eelmisel kolmapäeval programmilise kõne tutvustamaks uusi, kehtima hakkavaid riigiabi suuniseid keskkonna ja energeetika sektoris.  Peamine fookus oli suunatud vajadusele vaadata ümber olemasolevad taastuvenergia toetuste skeemid vältimaks ülekompenseerimist ja tagamaks EL energiamahukate sektorite konkurentsivõime globaalsel turul. Tema sõnul on taastuvate tasud tõstnud elektri hinda ning taastuvenergia tehnoloogiate areng jõudnud sellise küpsuse astmeni, et need on valmis konkureerima turupõhiselt teiste tootmisviisidega. Uued toetusskeemid peavad neid asjaolusid võtma arvesse.

Tulevikus tuleb taastuvenergia tootjatele toodetud elektrienergia eest makstav toetus üle viia turuhinnast sõltuvatele subsiidiumitele ning loobuda fikseeritud ostukohustusest. Lisatingimusena peavad taastuvenergia tootjad müüma oma elektrienergia elektriturul ning suuniste järgi peavad taastuvenergia tootjad olema bilansi vastustusega.  Aastad 2015-2016 kujunevad üleminekuperioodiks, mil jaotatakse võistlevate pakkumiste alusel väike osa toetustest, alates 2017. aastast tuleks kogu süsteemi lisanduvale taastuvenergia tootmisvõimsusele makstav riiklik toetus allokeerida turupõhiselt. Uued reeglid hakkavad kehtima uutele projektidele. Töötavate taastuvenergia elektrijaamade omanikud saavad toetust edasi seniste riigiabireeglite alusel. Ka väikesed tootmisüksused (alla 6 MW või alla kuue seadme) pääsevad võistlevatel pakkumistel osalemisest ning päris pisikesi tootmisüksusi võib ka edaspidi toetada fikseeritud tariifiga.

Energiamahukad tööstusharud, näiteks keemia-, paberi-, keraamika- ja metallitööstus võivad saada taastuvenergia tasude osas soodustusi, et säilitada konkurentsivõimet EL-i väliste konkurentidega võrreldes.

Riigiabi suunised sätestavad tingimused, mille täitmisel võivad liikmesriigid anda toetusi piisava koguse tootmisvõimsuste olemasolu kindlustamiseks (võimsusturg). Sellised toetused tulevad kõne alla üksnes juhul, kui kõik muud vahendid tootmisvõimsuste kindlustamiseks on ammendunud. Esmalt tuleb ära kasutada ühendused, elektri salvestamise ja tarbimise juhtimise võimalused. Samas ei tohiks selle riigiabi meetme raames toetada fossiilkütuseid kasutavaid elektrijaamu, välja arvatud juhul, kui pole keskkonnasõbralikumat alternatiivi.

Samuti on fikseeritud juhised energia infrastruktuuri, eriti riikidevahelisi energiavooge parandavate ning Euroopa vähemarenenud piirkondade projektide toetamiseks.

This entry was posted in Energeetika. Bookmark the permalink.

Comments are closed.